پروژه آموزشگاه موسیقی البرز

پروژه: خریذ هاست و انتقال دامین و طراحی و ویرایش و سفارشی سازی وبسایت آموزشگاه موسیقی البرز؛

نام قالب: زیفایر؛

مراحل پروژه: نصب و طراحی و سفارشی سازی و سئوی وبسایت؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۴۶۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱؛ (چهار روز کاری)

لینک آدرس: academyalborz.com