پروژه همانیرو

پروژه: خرید هاست و دامین و طراحی و راه اندازی وبسایت شرکت همانیرو؛

نام قالب: ایمت؛

مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت؛

مجری: شرکت پارسایا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۶۵۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خرید هاست یک گیگابایت یکساله و خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۶/۱۰/۲؛ (شش روز کاری)

لینک آدرس:www.homa-niroo.com