پروژه ساینا

پروژه: طراحی و راه اندازی و سئو و سفارشی سازی وبسایت طراحی سایت ساینا؛

نام قالب: زیفایر؛

مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت؛

مجری: ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۶۵۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خرید هاست یک گیگابایت یکساله و خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۸/۲۰؛ (پنج روز کاری)

لینک آدرس: http://sainaci.ir