پروژه تولیدی محسن

پروژه: ویرایش و سفارشی سازی وبسایت شرکت برای تولیدی پایه مبل محسن؛

نام قالب: اکسلریت؛

مراحل پروژه: ویرایش و سفارشی سازی و سئوی وبسایت؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۳۰۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱؛ (چهار روز کاری)

لینک آدرس: http://tmom.ir